Лектори SDM 2020

Доц. Камен Коцилков

1993 – Завършено средно образование – 118 СОУ „Людмил Стоянов” – София с пълно отличие. Диплома Серия А-93,N 0033159/02.07.1993г..Рег. N 2404/88
1999 – Завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Стоматология”
- Медицински Университет – София, Факултет по дентална медицина с отличен успех N 005629 / 10.06.1999г. Рег.N 4067

От 2000 до сега - частна практика
2001 – 2005 хонорован асиситент в Катедра по „Пародонтология”, Факултет по дентална медицина, медицински Университет – София.
2006 – 2007 асистент в Катедра по „Пародонтология”
2007 –2011 старши асистент в Катедра по „Пародонтология”
от 2011 до сега - главен асистент в Катедра по „Пародонтология”

ОТ 2000 – ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
ОТ 2001 – ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКОТО НАУЧНО СТОМАТОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО
ОТ 2010 – ЧЛЕН НА ITI (INTERNATIONAL TEAM FOR IMPLANTOLOGY)

Aсистент в катедра ‚Пародонтолгия‘.
Практически упражнения и изпити на студенти по дентална медицина IV-VI курс по дисциплина „Пародонтология”;
Демонстрации, практически упражнения и колоквиуми на специализанти по специалност „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица”
Изпити за зачисляване на специализанти
Научен ръководител на специализанти
Диагностично-лечебни консултации
Консултации на студенти, специализанти и асистенти
Практикуващ лекар по дентална медицина


Области на висшето образование и професионални направления:
7.2. Стоматология

Придобити научни степени:
09.02.2015 г. научна степен „доктор” Тема: „Допълнителна системна антимикробна терапия при хроничен пародонтит. Диплом N 271-Д/24.02.2015г.

Специалност:
2007 – Придобита специалност „Пародонтология и ЗОЛ” - Медицински Университет – София, Факултет по дентална медицина. Диплома N 011967 / 04.2.2008. Рег. N 013193

Научна дейност и трудове:
Дисертация – 1бр.
Автореферат – 1бр.
Научни статии в реферирани международни издания с импакт фактор– 1 бр.
Научни статии в реферирани международни издания – 16 бр.
Научни статии в международни издания – 2 бр.
Научни статии в национални издания – 13 бр.
Участие в научни форуми (конгреси, конференции,симпозиуми) – 47бр.
Изнесени лекции и учебни курсове на научни форуми (конгреси, конференции,симпозиуми) – 7бр.
Учебни филми – 1 бр.
Участие в квалификационни курсове – 17бр.
Цитирания – 7 бр. в български източници, 17 бр. в чужди източници
Посещения на международни и национални научни форуми – 42бр.

Награди:
Първа награда за постерна презентация на 5 Международен конгрес по Медицинска наука за студенти и млади доктори, 11-14.05.2006, София, България

Научни интереси и области в които работи:

Съвременни диагностични и лечебни методи в пародонтологията
Допълнителна антимикробна терапия при антиинфрекциозна пародонтална терапия
Мукогингивални проблеми
Пластична пародонтална хирургия
Микроинвазивна и микроскопска пародонтална хирургия
Регенеративни и реконструктични процедури в коректичната пародонтална терапия
Дентална имплантология

Участие в национални и международни научни програми и проекти
Договор № 31/2008 на конкурса „ГРАНТ–2008” на Медицински университет – София -„ Културелно идентифициране на пародонтопатогените от субгингивалния биофилм в диагнозата и терапията на тежък пародонтит (таргетност на антимикробното лечение и микробиологичен контрол на ефективността на терапията).

Договор № 45/2009 на конкурса „ГРАНТ–2009” на Медицински университет – София - :Компютърната томография с конусовиден лъч (Cone beam Computed tomography) в измерванията на костната загуба при пародонтит и оценка на пародонталната регенерация”.

Събития

""Управление на меките тъкани при имплантиране при зони с костен дефект""
14:00 - 15:00, 15 окт (четвъртък), 2020 (Стая: COLUMBUS HALL)Прочетете още
""Soft tissue seal - техника за едноетапно имплантиране и меко-тъканна аугментация""
16:00 - 18:00, 15 окт (четвъртък), 2020 (Стая: COLUMBUS HALL)Прочетете още
Виж всички лектори...