Лектори SDM 2019

Доц. Силвия Димитрова

Активна преподавателска дейност чрез използване на съвременни методи на преподаване. Работа с изявени студенти с интереси към кариесологията и ендодонтията чрез кръжочна и индивидуална активности, довели до научни съобщения. След придобиване на ОНС „Доктор” и с решение на ФС на ФДМ-Пловдив изнася лекции по учебната програма на студенти от 4 и 5 курс.
Активно участие в продължаващото и следдипломно обучение на ЛДМ чрез организиране и провеждане на практически курсове, изнасяне на акредитирани от БЗС лекции, лекции с демонстрации и дискусионни панели. Ръководител на специализант в катедрата по Оперативно зъболечение и ендодонтия на МУ, ФДМ-Пловдив.

Като Зам.Председател на БЗС и Председател на Комисия по квалификация и акредитация на БЗС активно участва в разработване на стратегии и нормативни документи, свързани с продължаващото и следдипломно обучение на ЛДМ.
Като Зам.Председател на Научния комитет, член на Организационния комитет на Научен конгрес Бургас от 2014 г. и член на Управителния съвет на БНДДМ е активен организатор на различни форми и формати по продължаващо медицинско обучение на ЛДМ.

Инициира, организира и участва в Международен университетски проект ” Grant Program for Teaching advanced methods of endodontic therapy” за обучение на студенти, специализанти и докторанти в използването на съвременни методи на ендодонтско лечение и използване на ротационни никел-титанови инструменти.

Активно участва в осъществяването на международно сътрудничество с различни професионални и съсловни организации и университети във връзка с обмен на кадри и обмен на опит и информация в преподавателската, научно-изследователската и лечебна дейност.

Развита дългогодишна лечебна и диагностично-консултативна практика с насоченост към профилактика и лечение на комплицирани ендодонтски случаи, микроскопски асистирано ендодонтско лечение и релечение в случаи със сложна корено-канална анатомия, отстраняване на сепарирани инструменти, лечение на коренови перфорации и резорбции, лечение на имунокомпрометирани пациенти и др.

Научно-изследователска дейност, насочена към модерни методи за анализ на рискови фактори и нови възможности за профилактика и лечение на заболявания на ТЗТ, пулпа и периодонциум. Изследване качества на инструменти и материали относно параметри на тяхното оптимално клинично приложение. Изследване качества на природни продукти и етерични масла с възможности за използване в денталната медицина.
Резултатите от дългогодишната научно-изследователска дейност са публикувани в български и международни специализирани издания и представяни с научни съобщения на национални и международни форуми в България и чужбина.
Автор на монография и сборници с клинични задачи по Оперативно зъболечение.

Събития

""Ендодонтско лечение днес - баланс между медицина и техника""
09:00 - 09:50, 03 окт (четвъртък), 2019 (Стая: Planmeca)

Изборът на метод, техника, инструментариум и средства би следвало да бъде съобразен с конкретната нозологична единица, анатомо-морфологична ситуация и цялостния лечебен план. Анализират се различни клинични случаи от практиката на лектора както от гледна точка на алгоритъм при избор на диагностични...

Прочетете още
Виж всички лектори...