Постери и Орални презентации

Краен срок 15.09.2024

Комисията на Sofia Dental Meeting ще оцени всички подадени резюмета на базата на оригиналност и качество на работата. Предимство се дава на тези резюмета, които са най-добре свързани с подобрението на общественото здраве, науката и изкуството на денталната медицина. Постерите се приемат на базата на научна стойност и новаторство. Резюмето може да бъде отхвърлено ако, (1) бъде получено след края на приемният период, (2) е само частично завършено, (3) включва проучвания и лекарства или материали с неясен произход, (4) ако превишава 150 думи, (5) не е придружено с регистрационна бланка и платежна бележка. Всеки участник има право да участва само в една презентация, но може да е съавтор и в други.

Регистрация
   
 
Формат на резюмето и презентацията

При приготвяне на резюмето моля придържайте се към следните изисквания:

Заглавие: Заглавието на резюмето не трябва да е по дълго от 12 думи и да е във възможно най-съкратен вариант.

Автори и език: Моля избройте имената на авторите след заглавието на резюмето и се уверете, че личното име и фамилията са включени, тъй като чрез тях ще се извърши индексирането. Моля подчертайте името на автора, който ще извърши презентацията. Предпочитаният език за резюмето трябва да бъде уточнен. Необходима е презентация на MS Power Point.

Аудио/Видео оборудване: Ще бъде осигурен само един мултимедиен прожектор.

ВАЖНО: При желание за допълнително оборудване, то трябва да се изложи в писмен вариант и ако бъде одобрено, трябва да се заплати предварително.

Постерна презентация: Размер на постерните платна - формат 150см (височина) х 100см (широчина). Презентаторите на постерите трябва да стоят до тях по време на обедната почивка (която ще бъде уточнена при приемането). Постерите ще се свалят само в края на конференцията.

Орална презентация: На участниците ще бъдат предоставени 15 минути в продължение, на които те ще могат да изложат своите презентации.

Презентация с дискусия: Десет минути словестна презентация на тема по свое желание, последвана от три минутна дискусия.

Сертификат за презентацията ще бъде връчен на място: Необходимо е да се присъства за представянето на постерите през определените часове. По време на презентацията постерите ще бъдат оценени, а победителите наградени.

Отсъствие: Организаторите вземат под сериозно внимание отсъствието от презентация. На неявилите се презентатори се забранява бъдещо участие. При необходимост от оттегляне организаторите трябва да се информират в период не по-кратък от една седмица преди събитието.

 
Теми
 • Анестезиология/Аналгезия
 • Поведенчески и социални услуги
 • Кардиология
 • Дентално образование
 • Дентална история
 • Дентални материали
 • Дентална медицина за хора в неравностойно положение
 • Диети и хранене
 • Първа помощ
 • Ендодонтия
 • Епидемиология
 • Геродонтология
 • Имплантология
 • Инструменти/Обурудване
 • Микробиология
 • Оклузия
 • Орална медицина
 • Орална патология
 • Орална хирургия
 • Ортодонтия
 • Педиатрия
 • Пародонтология
 • Фармакология/Лекарства
 • Социална Дентална Медицина
 • Профилактика
 • Обществено здраве
 • Радиология
 • Възстановителна Дентална Mедицина
 
Споразумение

Резюметата се приемат лично, при което трябва да се спазват следните условия:

1. Спазване на условията посочени по-горе.
2. Стремеж материалите да се изложат пълно и с професионализъм
3. Задължение главният автор да присъства на презентацията
4. Участващият трябва да е подал молба и платил таксата за постера.
5. Отговорности – Организаторите не носят отговорност за загуба или щети причинени в изложбената площ.