Постерна сесия 2010

ГРАФИКА ЗА ИЗБОР НА КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ, СПОРЕД ДОКАЗАНАТА ИМ В ПРАКТИКАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Д-р А. К. Abdelrahman

Цели: Да се създаде диаграма за подбор на материали, която да се използва за избор  на подходяща адхезивна система и композитен материал за всеки отделен случай.
Материал и методика: Въз основа на последните изследвания този постер насочва лекарите по дентална медицина да мислят гъвкаво за подбор на композитни материали, оценявайки всеки случай индивидуално и да изберат най-добрата адхезивна система и най-добрите композити, подходящи за всяко възстановяване. Много от важните фактори при избора на материали ще бъдат дискутирани.
Резултати: След преглед на най-новите изследвания и сравнявайки различните видове композити и адхезивни системи, заключението е, че не съществува универсален материал, но зъболекарят трябва да оценява всеки случай поотделно и да изберете бондинг система и композит, като използва многофакторна диаграма.
Заключение: Диаграмата за подбор на композитни материали се препоръчва да се използва за намиране на перфектната комбинация от материали за всяко възстановяване.

Сравнително ин витро изследване на количеството дебрис и иригант, изтласкани през апикалния отвор при две техники за обработка на коренови канали

Е. Радева, Р. Василева

Почистването и оформянето на кореновия канал е най-важната стъпка в ендодонтското лечение.
По време на механичната и химична обработка на кореновия канал, през апикалния форамен могат да се изтласкат дентинови отпилки, ириганти, бактерии и некротични тъкани, които могат да доведат до периапикално възпаление и постоперативна болка.
Това е проблем, който възниква при използването на различни инструментални техники.
Необходимо е да се търсят начини и пътища за намаляване екструзията на дебрис в периапекса и проблемите които възникват във връзка с това.
Необходимо е да се търсят начини и пътища за намаляване екструзията на дебрис в периапекса и проблемите които възникват във връзка с това.

Цел:
Целта на настоящето изследване е да се установи и сравни ин витро количеството  дебрис и иригант изтласкани през апикалния форамен по време на обработката на кореновия канал при конвенционална “step back” техника със стоманени K-files   и при машинна обработка с Ni-Ti K3 пили.
Материали  и методи:
В изследването са използвани 24 екстрахирани еднокоренови зъба с един канал. Зъбите са с проходими канали и добре оформен апекс и са  разделени в две експериментални групи.
Група 1 (12 зъба) – кореновите канали са обработени със „step back” техника  и стоманени K-File.
Група 2 (12 зъба) - кореновите канали са обработени с машинни никел-титанови К3инструменти и  „crown-down” техника.
Дебрисът и иригантът  изтласкани през апикалния форамен по време на обработката са събирани в шишенца ( по Myers and Montgomery техника) и след това е измерено тяхното количество.
Данните са въведени и обработени със статистическия пакет SPSS 17.0.1. За ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза бе избрано p < 0,05.

Резултати:
Резултатите показват, че и при двете техники се изтласкват дебрис и иригант през апикалния форамен.
Количеството екструдиран дебрис при “step back” техника със стоманени K-files е 0.400 mg. Количеството екструдиран иригант е  0.433 ml.
При “crown down” техника с  Ni-Ti K3 files, количеството екструдиран дебрис е  0.225 mg, а количеството екструдиран иригант е 0.247 ml.

Изводи:
По време на биомеханичната обработка на кореновия канал  и при двете техники се получава измерима екструзия на дебрис и иригант през апикалния форамен.

Изследването е финансирано от Медицински университет - София по договор №5/27.07. 2009 г.

ИМПЛАНТАТНО-ПРОТЕТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТОТАЛНО ОБЕЗЗЪБЯВАНЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛАТЕРАЛНО-ФРОНТАЛНО-ЛАТЕРАЛНА СТАБИЛИЗАЦИЯ

Автор: Kovacevska Biljana., Kovacevska Gordana., Kovacevski Aleksandar., Petrovski Dragan
Представяне: Kovacevska Biljana

Анотация:
Днес, използването на импланти е рутинна практика, а многото модификации на форма и повърхност, направиха възможни смелите клинични потетични процедури след имплантирането.
Целта на това изследване е да проучи възможностите за имплант
ологично-протетична рехабилитация на обеззъбени пациенти с големи мостови конструкции латерално-фронтално-латерална стабилизация и ранно функционални натоварване.
Постерът ще представи имплантологично-протетична рехабилитация, базирана на два метода. В първия метод ще представим изработена протетична конструкция, фиксирана с помощта на винтове за имплантологичната надстройка (двуетапна техника, конструкции, изработени от благородни и неблагородни сплави, с покритие от композит или керамика и отложено натоварване след 3-6 месеца на интеграция). Вторият метод ще представи протетична конструкция, циментирана за имплантологичната надстройка (двуетапна техника, конструкции, изработени от благородни и неблагородни сплави, с естетично покритие и различен период на функционално натоварване).
Според последните положителни клинични резултати, нараства популярността на металните  и / или CAD / CAM адхезивно циментирани керамични конструкции, които са издръжливост, функционалността и отлична естетика.
Ключови думи: имплант, винтова фиксация, адхезивно циментирани конструкции, ранно функционално натоварване, латерално-фронтално-латерална стабилизация

Компютърна програма за избор и нареждане на предни зъби при цели протези

Т. Узунов*, Ж. Павлова**, А. Филчев***, Б. Апостолов****

* - старши асистент
** - главен асистент
*** - професор
**** - програмист

Въведение: Компютърните технологии намират широко приложение в съвременната дентална практика и играят основна роля в осъществяването на комплексна грижа за пациента. Етапът на избор и нареждане на фронталните зъби при цели протези е от изключително значение за положително възприемане на конструкцията от пациента. Създаването на удобна и лесна за използване компютърна програма би могла да подпомогне денталния екип при изработването на цели протези.
Методи: За разработване на компютърната програма са създадени три-измерни модели на горни и долни зъби с помощта на софтуерния продукт 3d MAX. Осигурeна е възможност за интегриране на цифрова снимка на пациента в анфас към интерфейса на програмата. Разработена е база данни, съдържаща различни варианти на подреждане на фронталните зъби.
Резултати: Създаденият софтуерен продукт позволява на лекаря по дентална медицина да предложи на пациента възможността да избере подходяща големина, форма и цвят на изкуствените зъби. От въведените варианти на нареждане на фронтални зъби се избира подходящ и се адаптира към въведената цифрова снимка на пациента. След това е възможно прецизно манипулиране на всеки зъб в трите равнини. Завършеният и одобрен от пациента вариант се архивира с неговите лични данни и се изпраща към зъботехническата лаборатория.
Заключение: Компютърната програма представлява високотехнологичен инструмент, който може да послужи на лекаря по дентална медицина да постигне по-добър лечебен резултат. Тя директно подпомага пациента в избора на изкуствени зъби и вид на нареждане. Пряко го ангажира в процеса на естетическо оформяне на протезната конструкция, което води до по-голяма удовлетвореност от лечението и скъсяване на адаптационния период. Прегледният визуален запис и възможностите за on line комуникация улесняват работата със зъботехническата лаборатория.

Циркониеви CAD / CAM конструкции във фронталната област на долна челюст при ограничено място

Автор: Kovacevska Gordana, Arijan Daci, Marjan Petkov, Petrovski Dragan, Kovacevska Biljana
Представяне: Kovacevska Gordana

Основите на естетичните възстановявания в долната фронтална област, в условия на ограничено място и струпване на зъби (crowding), са целите керамични фиксирани конструкции и адхезивни цимети, използвани за трайното им циментиране. Съществуват многобройни индикации за тези терапевтични процедури, най-често поради дефекти в зъбната структура, причинени от кариес, фрактури, морфологични и структурни аномалии или преоцветявания. Днес има множество керамични материали на пазара, които позволяват максимална естетика, чрез възпроизвеждане на цветовете и естествената форма на зъбите и носят удовлетвореност на пациентите от успешното лечение.
Целта на това изследване е да проучи възможностите за рехабилитация на долните фронтални зъби в условията на струпване при протезиране с цели керамични циркониеви CAD / CAM възстановявания.
Проучването е проведено в клиниката за неснемаемо потезиране сред 10 пациента, от които при 6 от тях долните резци са били възстановени на естествените им места, докато при 4-ма пациенти са били възстановени в правилното местоположение на зъбните дъги. Пациентите са от 35 до 65-годишна възраст. Рехабилитацията беше направена чрез цели керамични циркониеви CAD / CAM конструкции (коронки и мостове), като имитират естествената форма и размери на зъбите.
Положителните клинични резултати, както и удовлетвореността на пациентите от постигнатата естетика, дават основание да се заключи, че при протезиранетона долни фронтални зъби в условия на струпване е най-добре да се използват изцяло керамични конструкции. Те дават възможност за постигане на отлична естетика в ежедневната практика.
Но, за да се предотврати компрометиране на резултатите, трябва да се отчитат разликите в материалите, манипулацията и технологията на работа с тях, както и съответните индикации.
Ключови думи: долна фронтална област, естетика, crowding, циркониеви CAD / CAM възстановявания