Общи условия

I. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за регистрацията в конгреса Sofia Dental meeting .Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Sofia Dental meeting, с който получавате правото да участвате в събитието при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас и конгреса София Дентал Мийтинг. Чрез достъпа до конгреса, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на конгреса
"УСЛУГА/и" е всичко което предлага конгреса:
- достъп до предоставяните събития, за които сте заплатили Ви предоставят достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. p>

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост, върху информационните ресурси и материали, по време на конгреса са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност

София Дентал Мийтинг е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

София Дентал Мийтинг се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите за регистрацията им. С плащането на конгресната такса, участника приема общите условия за участие в конгреса

V. Органичаване на отговорността

София Дентал Мийтинг прави всичко възможно, за да получавате вярна, точна и актуална информация на конгреса, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. София Дентал Мийтинг не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с конгреса. София Дентал Мийтинг не носи отговорност , ако участник в събитие, организирано от асоциацята,не се яви или е възпрепятстван да не го посети.
Заплатената сума не се възстановява, но може да се използва за друго събитие, организирано от посочената.

VI. Услуги, изискващи регистрация

София Дентал Мийтинг да предоставя правото на достъп до залите, където се провеждат лекциите , курсовете и семинарите на Конгреса София Дентал Мийтинг и до определени услуги, срещу задължителна регистрация. Заплащанто на конгресна такса.Като са достъпа до залите е необходимо изготвянето на бадж със снимка и сътветно предоставянето на документ за самоличност.

VII. Промени

София Дентал Мийтинг си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за участие в конгреса по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.